美国纽约Stony Brook年夜学医学中央举行扩建

美国纽约Stony Brook年夜学医学中央的扩建工程面积达35万平方英尺,重要包孕5个部门:新生儿肺炎照顾护士中央 、孕检中央、成像中央、手术室和急诊中央等。此外 ,一座美丽的新进口以及苏息厅为这座修建带来新的生命,改良了路径畅通,提供了与泊车场的更好毗连 。

沿着进口处的立面看 ,这里很像是一系列灯笼,指导人们进入,而且营建了温馨以及同一的气氛。车辆进入病院时按照唆使可以进入新的保健中央。修建附楼好像“伸开双臂”接待人们以及病人前去 ,消弭了原有修建给人带来的酷寒惨白的印象 。 这座扩建工程切合LEED尺度,其楼体对于应了升沉的地势。手术室以及急诊部设置在地下,可是经由过程新建的中庭可以或许获得日照。华体会官网app下载-app最新版本
【读音】:

měi guó niǔ yuē Stony Brooknián yè xué yī xué zhōng yāng de kuò jiàn gōng chéng miàn jī dá 35wàn píng fāng yīng chǐ ,zhòng yào bāo yùn 5gè bù mén :xīn shēng ér fèi yán zhào gù hù shì zhōng yāng 、yùn jiǎn zhōng yāng 、chéng xiàng zhōng yāng 、shǒu shù shì hé jí zhěn zhōng yāng děng 。cǐ wài ,yī zuò měi lì de xīn jìn kǒu yǐ jí sū xī tīng wéi zhè zuò xiū jiàn dài lái xīn de shēng mìng ,gǎi liáng le lù jìng chàng tōng ,tí gòng le yǔ bó chē chǎng de gèng hǎo pí lián 。

yán zhe jìn kǒu chù de lì miàn kàn ,zhè lǐ hěn xiàng shì yī xì liè dēng lóng ,zhǐ dǎo rén men jìn rù ,ér qiě yíng jiàn le wēn xīn yǐ jí tóng yī de qì fēn 。chē liàng jìn rù bìng yuàn shí àn zhào suō shǐ kě yǐ jìn rù xīn de bǎo jiàn zhōng yāng 。xiū jiàn fù lóu hǎo xiàng “shēn kāi shuāng bì ”jiē dài rén men yǐ jí bìng rén qián qù ,xiāo mǐ le yuán yǒu xiū jiàn gěi rén dài lái de kù hán cǎn bái de yìn xiàng 。 zhè zuò kuò jiàn gōng chéng qiē hé LEEDchǐ dù ,qí lóu tǐ duì yú yīng le shēng chén de dì shì 。shǒu shù shì yǐ jí jí zhěn bù shè zhì zài dì xià ,kě shì jīng yóu guò chéng xīn jiàn de zhōng tíng kě yǐ huò xǔ huò dé rì zhào 。